BAT Việt Nam là nơi tập trung những con người ưu tú, các đồng nghiệp quốc tế có tư tưởng và hành động kỷ luật, có tài năng và bản lĩnh, lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, hướng thiện và có tinh thần làm việc quyết liệt hướng đến mục đích tốt đẹp.  

CƠ THỂ KHỎE MẠNH – TINH THẦN SẢNG KHOÁI – TÁC PHONG NHANH NHẸN

Mỗi thành viên của công ty đều luôn chủ động, nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, lấy văn hóa làm kim chỉ nam để điều chỉnh mọi hành vi của mình. ]]>